Account
Please wait, authorizing ...
×

30 godina IBC-a Cirih - dokumentarni film

MEKTEB ZA DJECU

Muhammed a.s., u čuvenom hadisu poručuje:

"Poslije smrti čovjeka njegovi tragovi na ovome svijetu nestaju, osim u tri slučaja: ako ostavi trajno dobro (sadaku), znanje kojim će se drugi koristiti i odgojeno dijete koje će se za njega moliti."


Riječ “mekteb“ je arapskog porijekla i ima više značenja. Jedno od njih je: osnovna škola. Mekteb je prvi oblik institucionalno organiziranog islamskog odgoja i obrazovanja. Mektebi se prave u sklopu svake džamije, bilo kao njen sastavni dio, ili u njenom dvorištu ili pak nedaleko od nje. Mekteb se gradi i u selima (mejtef) i u gradovima, i njega po pravilu posjećuju sva muslimanska djeca i omladina.

U mektebu djeca uče da čitaju i pišu arapska slova, da uče Kur'an, memorišu kraće kur'anske sure, uče da obavljaju namaz, uče o  Uzvišenom Allahu, njegovim melecima, kitabima, poslanicima, i drugim istinama vjere. Tako možemo slobodno reći da je upravo Mekteb kao institucionalni odgojno-obrazovni temelj dao najveći doprinos očuvanju islamskih temeljnih vrijednosti muslimana. Mekteba, kao tradiciionalnu i nezamjenjivu institucija prenošenja znanja i očuvanja vrijednosti, muslimani su ponijeli i u svoje nove domovine širom Svijeta. „Mekteb je bio i ostat će ogledalo naše svijesti i našeg odnosa naspram vremenski neprevaziđenih islamskih odgojno-obrazovnih ustanova.“ (Takvim za 2010 g.; 1431/1432. h.g.)

Osnovni i glavni ciljevi mektebske nastave, između ostalog, su:

- da kod polaznika razvija i snaži vjeru (iman), da ih poduči osnovnim islamskim propisima i osposobi za njihovu praktičnu primjenu u svakodnevnom životu (islam), te da u njima razvija plemenitu i snažnu islamsku ličnost (ihsan);
- da kod polaznika formira svijest o pripadnosti islamskom ummetu, Islamskoj zajednici i džematu, te da ih podstiče na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja;
- da kod polaznika formira svijest i spremnost za čuvanje islamskih vrijednosti kroz lični, porodični i širi društveni život u svom okruženju;
- da polaznike usmjerava na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje;
- da polaznike upućuje i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

U prostorijama IBC-a, održava se redovna mektebska nastava, i to u sljedećim terminima:

Sobotom:        9:45 – 11:00h
Nedjeljom:      10:30 – 12:55h

Dällikon

Nedjeljom:      U 9:00h

 

Winterthur

Srijedom:        14:00-16:00h

Obrazovni proces u Džematu Cirih vode sljedeći muallimi(e):

Džemil ef. Pašić
Muris ef. Begović
Mirza ef. Čataković
Muallima Lejla Begović
Muallima Nasiha Hamzić